• Badania psychologiczne, cena 650 zł

Badanie psychologiczne pomaga w ocenie poziomu inteligencji oraz rozwoju poszczególnych kompetencji poznawczych w odniesieniu do norm wieku dziecka lub osoby dorosłej.

Przeprowadzając badania korzystamy z wystandaryzowanych testów tj.: Skala Inteligencji Stanford – Binet 5; Skale Inteligencji i Rozwoju Dla Dzieci IDS i IDS – P; Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (Leiter 3); Niewerbalny Test Inteligencji TONI 4; Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia

Koszt badania dotyczy przeprowadzenia testu (1-2 godziny) oraz pisemnego wyniku badania. Badanie psychologiczne (1 lub 2 spotkania trwające 1 godzinę).

 • Badanie ADOS-2, cena 800 zł

Test ADOS – 2 to obecnie najbardziej uznane oraz wiarygodne narzędzie służące wykrywaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Badanie pozwala na wykrycie cech wskazujących na autyzm oraz określenie poziomu ich nasilenia.

Koszt badania dotyczy konsultacji z psychologiem lub neurologopedą (1 spotkanie trwające godzinę) w celu dobrania odpowiedniego modułu badania, przeprowadzenia badania narzędziem ADOS-2 (1 spotkanie trwające 1 godzinę) oraz pisemnego wyniku badania.

W przypadku wykonywania w naszym Centrum diagnozy w kierunku zaburzeń rozwoju (ASD), koszt wykonania badania ADOS – 2 jest wliczony w cenę.

 • Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju (ASD), cena 2 500 zł – 3 350 zł

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to całościowe zaburzenia rozwoju diagnozowane w naszym Centrum przez wielospecjalistyczny zespół diagnostyczny, który składa się z psychiatry, psychologa i neurologopedy.

Diagnoza składa się z:

 1. wywiadu rozwojowego przeprowadzonego z rodzicami/rodzicem (1 spotkanie trwające 1-2 godziny bez obecności dziecka);
 2. konsultacji z psychologiem (2 spotkania trwające 2 godziny);
 3. konsultacji z logopedą (1 spotkania trwające 1 godziny);
 4. badanie psychologiczne (1 lub 2 spotkania trwające 1 godzinę);
 5. badania ADOS-2 (1 spotkanie trwające 1 godzinę);
 6. konsultacji z psychiatrą (1 spotkanie trwające 1 godzinę);
 7. omówienia diagnozy (1 spotkanie trwające 1 godzinę bez obecności dziecka);
 8. omówienia dalszych kroków, ewentualnych możliwości i dróg wsparcia dziecka i rodziny po otrzymaniu diagnozy (1 spotkanie trwające 1 godzinę bez obecności dziecka);

Koszt diagnozy dotyczy wyszczególnionych wyżej spotkań i pisemnego wyniku badania oraz diagnozy.

 • Diagnoza ADHD, cena 1 750 zł

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej diagnozowany jest w zespole psychologiczno-psychiatrycznym.

Na diagnozę w kierunku ADHD warto wykonać, jeśli zaobserwowano nadmierną ruchliwość, zaburzenia koncentracji, zbyt duża impulsywność.

Diagnoza składa się z:

 1. wywiadu rozwojowego przeprowadzonego z rodzicami/rodzicem (1 spotkanie trwające 1-2 godziny bez obecności dziecka);
 2. konsultacji z psychologiem (1 spotkanie trwające 1 godzinę);
 3. badań diagnostycznych zgodnie z zaburzeniami, kwestionariusze do diagnozy ADHD, testy sprawdzające funkcje poznawcze/wykonawcze (1-2 spotkania 1-2 godzinne);
 4. konsultacji z psychiatrą (1 spotkanie trwające 1 godzinę);
 5. omówienia diagnozy wraz z przekazaniem zaleceń i wskazówek do pracy (1 spotkanie trwające 1 godzinę bez obecności dziecka).

Koszt diagnozy dotyczy wyszczególnionych wyżej spotkań i pisemnego wyniku badania oraz diagnozy.

 • Diagnoza Integracji Sensorycznej SI, cena 800 zł

Na diagnozę w kierunku zaburzeń SI warto zgłosić się w sytuacji gdy: dziecko ma trudności w skupieniu uwagi, trudności
w uczeniu się, jest nadpobudliwe, ma kłopoty z równowagą i koordynacja ruchową, ma zbyt gwałtowną reakcje na bodźce płynące z otocznia lub w ogóle ich nie zauważa.

Diagnoza składa się z:

 1. wywiadu przeprowadzonego z rodzicami/rodzicem (1 spotkanie trwające 1 godzinę bez obecności dziecka);
 2. obserwacji klinicznej (2 spotkania trwające 50-60 min);
 3. omówienia diagnozy z rodzicem (1 spotkanie trwające 1-2 godziny bez obecności dziecka).

Koszt diagnozy dotyczy wyszczególnionych wyżej spotkań i pisemnego wyniku diagnozy.

 • Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna, cena 550 zł / 650 zł

Na diagnozę warto zgłosić się w sytuacji, kiedy dziecko nie mówi lub ilość kierowanych przez niego komunikatów jest nieadekwatna do wieku, mówi niewyraźnie i jego mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, oddycha przez usta, śpi z otwartą buzią, ma trudności z jedzeniem, żuciem pokarmów, podczas mówienia wysuwa język między zęby, zniekształca głoski, zacina się, jąka, a także gdy chcemy ocenić rozwój językowy dziecka.

Diagnoza składa się z:

 1. wywiadu rozwojowego przeprowadzonego z rodzicami/rodzicem;
 2. konsultacji z logopedą/neurologopedą (1 spotkanie trwające 1 godzinę);
 3. badania logopedycznego-neurologopedycznego (1-2 spotkania 1-2 godzinne).

Koszt diagnozy dotyczy wyszczególnionych wyżej spotkań i pisemnego wyniku diagnozy.

 • Diagnoza pedagogiczna, cena 450 zł

Ma na celu określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko. Na diagnozę warto zgłosić się, gdy zauważono niepowodzenia szkolne, trudności edukacyjne i problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności m.in. pisanie, czytanie, liczenie.

Diagnoza składa się z:

 1. konsultacji z pedagogiem (1 spotkanie trwające 1 godzinę);.
 2. badania pedagogicznego (1-2 spotkania 1-2 godzinne).

Koszt diagnozy dotyczy wyszczególnionych wyżej spotkań i pisemnego wyniku diagnozy.