Zajęcia indywidualne i grupowe są regularnie planowanymi spotkaniami trwającymi 50 minut, na których specjalista wraz z dzieckiem pracuje nad realizacją celów określonych w programie terapeutycznym.

W naszym Centrum możliwe są zajęcia indywidualne z:

  • Psychologiem, cena 140-200 zł
  • Logopedą, cena, 140-200 zł
  • Fizjoterapeutą/Terapeutą Integracji Sensorycznej, cena 140-200 zł
  • Pedagogiem, cena 140-160 zł

Cena zajęć jest zależna od kwalifikacji i doświadczenia specjalisty.

Istnieje możliwość wykupienia pakietu 11 zajęć indywidualnych w cenie 10 zajęć.

Pisemna opinia dotycząca funkcjonowania dziecka na zajęciach, cena 120 zł

  • Wdrożenia alternatywnej metody komunikacji dla dziecka niemówiącego, cena 200 zł 

Obowiązkowo cykl spotkań – minimum 5 i wcześniejsza konsultacja z logopedą/neurologopedą.

Alternatywne metody komunikacji AAC, którymi pracujemy: Picture Exchange Communication System (PECS), Program Językowy Makaton, Oprogramowanie do Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej Mówik.

W naszym Centrum możliwe są zajęcia grupowe:

  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS), cena 320 zł za miesiąc

Zajęcia prowadzone są w grupach 2-4 osobowych, której uczestnicy są dobierani do grup pod względem poziomu funkcjonowania i specyfiki ich trudności oraz wieku. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu i trwają 50 minut.

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych z rówieśnikami m. in. dla dzieci z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W czasie zajęć TUS ćwiczone są konkretne umiejętności istotne z perspektywy nawiązywania trwałych relacji z rówieśnikami m.in.:

– nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy (aktywne słuchanie, wyrażanie zainteresowania perspektywą drugiej osoby);

– umiejętność nazywania i wyrażania emocji;

– praca nad samokontrolą zachowania;

– przejawianie zachowań prospołecznych;

– umiejętność współpracy w grupie i współdziałania;

– rozwiązywanie konfliktów, asertywne odmawianie;

– świadomość siebie w kontekście swoich mocnych i słabych stron.

Pisemna opinia dotycząca funkcjonowania dziecka na zajęciach, cena 120 zł